Hoe organiseert IKC De Klimboom goede ondersteuning?

Kinderen zijn in hun ontwikkeling verschillend, zowel in mogelijkheden als in tempo. Een groot deel van de verschillen tussen kinderen kan worden opgevangen binnen het groepsplan. Voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben, wordt instructie, verwerkingsstof en -tijd aangepast. Wanneer kinderen een grote achterstand hebben in de leerstof (groter dan een leerjaar) kan ook de inhoud van de lesstof worden aangepast. In dat geval wordt er voor een kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De locatie kent voor kinderen, die extra leerstof aankunnen, ook een verruimd leerstofaanbod.

Gedurende het schooljaar heeft de intern begeleider drie maal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht. Tijdens deze besprekingen komen diverse aspecten van de leerlingen aan de orde: de toetsresultaten, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wanneer leerkrachten vastlopen met een kind, zal de leerkracht aan de hand van een groeidocument overleggen met de intern begeleider. In het groeidocument noteert de leerkracht de zorg omtrent het kind, de gepleegde acties en de hulpvraag naar de intern begeleider. De intern begeleider helpt met het opzetten van een plan van aanpak, dat de leerkracht vervolgens zelf in de klas uitvoert binnen het groepsplan. Als het nodig is, worden ondersteuningsacties (genoteerd in het groeidocument) bijgesteld of een stap hoger gelegd bij het vooroverleg van het Ondersteuningsteam. Steeds zal er gekeken worden naar wat het kind nodig heeft. Ouders worden betrokken bij deze stappen en vanzelfsprekend ook bij mogelijke vervolgstappen.

In het schoolondersteuningsprofiel van onze locatie staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning biedt.

Alle informatie over de zorg en ondersteuning kunt u lezen in onze Schoolwijzer.

Samenwerkingsverband 'Onderwijs dat Past'

Onze school maakt samen met alle (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis deel uit van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs in de wet verankerd.

Website SWV