Op deze pagina vindt je belangrijke documenten voor ouders en verzorgers van kinderen van IKC De Klimboom. Heeft u naar aanleiding van de downloads op deze pagina vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

In de schoolwijzer wordt uitgebreid beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven. Bovendien vindt je er praktische informatie.

Elke locatie van Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft een pedagogisch werkplan waarin staat beschreven hoe op de locatie invulling gegeven wordt aan het pedagogisch beleid van Wijzer. Het biedt de pedagogisch medewerkers handvatten voor hun dagelijks handelen. In het pedagogisch werkplan is te lezen wat de pedagogische visie is van de locatie, de dagplanning, op welke wijze ouders worden betrokken en geïnformeerd en welke activiteiten er met de kinderen worden gedaan.

Gaat je kind naar de peuteropvang? Dan mag je verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat het verblijf in het kindcentrum bijdraagt aan een goede ontwikkeling van je kind. Elke vorm van opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De toezichthouder kinderopvang van de GGD controleert of de voorziening voor kinderopvang aan deze eisen voldoet.

De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Je kunt dit formulier invullen om bij ons aan te melden voor onderwijs.